Otsi lõpetajat:

Anette Vanus

  • Disainiteaduskond
  • Tööstus- ja digitootedisain
  • ba

Autorid: Anette Vanus & Marleen Helimets

Käesoleva bakalaureusetöö idee kasvas välja Eesti Kunstiakadeemia II kursuse erialaprojek- tist “Hea Eesti asi”, mille eesmärgiks oli tut- vustada üht Eesti kultuuripärandit inspira- tsiooniallikana ja selle võimalikku mõju kaas- aegse toote kujundamisel. Töö teostasime 3 liikmelise grupina – Marleen Helimets, Anette Vanus ja Hannah Neuss.

Projekti raames saime laiapõhised tead- mised villa olemusest ja kasulikest omadust- est. Rakendades teadlikult villa omadusi ja sidudes projektiga meie isikliku huvi laste- mööbli vastu, valmis lõpptulemusena villast ja vineerist valmistatud riputatav imiku maga- misaseme prototüüp. (vt Lisa 1)

Valmis prototüübile andsid tagasisidet Oot-Oot stuudio disainerid Joonas Torim ja Mihkel Mölder, lisaks jagasid arvamust ka väikelaste emad. Toodi välja, et tootel pole piisavalt kasutusvõimalusi, toode ei vasta ohutusnõuetele ja materjalikasutus võiks olla põhjendatum. Tagasisidet analüüsides mõist- sime, et toote konkurentsivõimeliseks muut- miseks tuleb disainiprotsessi alustada uuesti. Diplomitöö loomisel otsustasime ära kasutada varasemalt saadud teadmisi lambavilla kohta, oleme nii lambavilla kui ka imikute magamis- asemete uurimisega läinud rohkem süviti.

Bakalaureusetöö teema valimisel oli esma- tähtsaks selle aktuaalsus ning soov edendada tootedisaini valdkonda uurimusliku väärtusega. Olles “Hea Eesti asi” projekti raames kasutanud lambavilla, mõistsime, et tegemist on potent- siaalse materjaliga ka meie uue prototüübi tar- beks. Lambavill materjalina on väljakutsuv, sest naturaalne lambavill peab säilitama oma kasu- likud omadused ka siis kui oleme seda enda toote tegemisel kasutanud. Kuna lamba-

villal on lisaks teistele headele omadustele võime parandada siseõhu kvaliteeti, oleme enda diplomitöös uurinud ruumi siseõhu saastatust ja lambavilla positiivset mõju sellele.

Siseõhu kvaliteediga tutvumine oli meie mõle- ma jaoks uudne ja varasemad teadmised selle kohta puudusid. Saime kinnitust juhendajalt Katrin Kabunilt ja terviseameti spetsialistilt Kristina Aidlalt, et antud teema on aktuaalne ning inimeste huvi selle vastu aina kasvab. Töö eesmärk on anda ülevaade ruumi siseõhu saastest, uurida kuidas lambavilla abil antud probleemi lahendada ning saadud info põhjal luua uus toode.

Teemast lähtuvalt sõnastasime järgnevad uurimisküsimused:

1.
Millised lambavilla omadused parandavad siseõhu kvaliteeti?
2.
Kuidas on võimalik lambavilla imiku magamis- aseme loomisel otstarbekalt ära kasutada?

Diplomitöö jaguneb kaheks – teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilise poole esi- meses osas anname ülevaate ruumi siseõhu olemusest, saasteallikatest, saasteainetest

ja mõjust tervisele. Teises peatükis tutvume lambavilla omadustega ning saame teada mil- lised lambavilla omadused parandavad sise- õhu kvaliteeti.

Selleks, et saada sisendit uue prototüübi loomiseks, uurisime kasutajat ja viisime end kurssi Eesti kasutatavate hällide ja ühe kõige vanema magamisaseme ajalooga. Lisaks andsime ülevaate erinevatest imiku maga- misasemetest, et tutvuda varasemalt tehtud toodetega. Tagamaks prototüübi ohutuse käsitlesime ohutusnõudeid, mis on laste toodete valmistamiseks väga põhjalikud. Töö viimane osa hõlmab disainiprotsessi ning selle teostamisel otsustasime järgida topelt- teemanti mudelit.