Otsi lõpetajat:

Marjam Tamm

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiõpetaja
  • ma
  • Õpetajate arusaamad III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamisest kunstitunnis ennastjuhtiva õppija kujundamisel
  • Juhendaja(d): PhD Edna Vahter

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada õpetajate kogemustest tulenevad arusaamad III kooliastme õpilastele valikuoskuse õpetamisest kunstitunnis ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel. Riiklik õppekava (RÕK 2011) annab õpetajale suunise, et III kooliastme lõpuks võiks õpilane eksperimenteerida mõtete, mõistete, kunstitehnikate ja uute meediumidega, otsida ja arendada erinevaid lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi, valida ja põhjendada oma valikuid. Probleemiks oli ebakõla valikuoskuse õpetamisel Riiklikus õppekavas (RÕK 2011) sätestatu ja praktikas nähtu vahel, mistõttu tuli uurida õpetajate arusaamu antud teemal.
Õpetajate arusaamu uuriti fenomenoloogilise uurimisviisiga intervjueerides 10 kunstiõpetajat, küsides viis uurimisküsimust – miks on kunstitunnis III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamine oluline?; mida õpetajad teevad selleks, et arendada III kooliastme õpilaste valikuoskust kunstitunnis?; millised on võimalused III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamiseks kunstitunnis?; millised on takistused ja kitsaskohad III kooliastme õpilaste valikuoskuse arendamisel kunstitunnis?; milliseid teadmisi ja oskusi õpetajad vajaksid, et arendada III kooliastme õpilaste valikuoskust kunstitunnis?

Tulemustest selgus, et õpetajad peavad valikuoskuse arendamist oluliseks, sest see aitab ennastjuhtivat õppijat kujundada, suurendab motivatsiooni ja loovust. Valikuoskust arendatakse erinevate valikute kaudu, mis lähtuvad nii õppijast, keskkonnast kui õpetajast. Võimalustena valikuoskuse arendamisel nägid õpetajad valikuoskuse arendamist võimalikult varasest east alustades, valikupõhist kunstiõpetust rakendades ja valikuid õppijale põhjendades. Valikuoskuse arendamise piirangud sõltusid õpilastest, keskkonnast ja õpetajast. Õpilaste paremaks valikuoskuse arendamiseks sooviksid õpetajad saada juurde teadmisi ning oskusi kunstispetsiifilistest oskustest kuni psühholoogiani. Käesoleva magistritöö väärtuseks võib pidada õpetajate arusaamade kogumit valikuoskuse arendamisest III koolastme kunstitunnis, millele toetudes on võimalik teha edaspidiseid uuringuid antud valdkonnas.