Search graduate:

Valeriya Shemyakina

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiõpetaja
  • ma
  • KUNSTI JA EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPPIMISE LÕIMIMINE PÕHIKOOLI KUNSTIRINGIS
  • Tutor(s): PhD Mare Kitsnik

Magistritöö eesmärgiks oli välja töötada ja läbi viia LAK-õppe meetoditel põhinev projekt “Kunsti ja eesti keele kui teise keele õppimise lõimimine põhikooli kunstiringis”, katsetada kunstiaine ja eesti keele ainet lõimivaid õppemeetodeid põhikooli kolmanda astme jaoks ning analüüsida nende meetodite mõju ja tõhusust. Töö eesmärgist lähtuvalt on esitatud kolm uurimisküsimust: Kas visualiseerimis- ja kunstikümbluse meetodeid saab kasutada eesti keele kui teise keele ja kunsti õppimise lõimimiseks põhikoolis? Milline on nende meetodite mõju ja tõhusus? Kas ja kuidas saaks kasutatud meetodeid täiendada, et nende mõju ja tõhusust suurendada? Töö põhines tegevusuuringul, mille käigus töötati välja ja viidi läbi LAK-metoodikal põhinev kunstiring. Kokku toimus kunstiringis kaks õppetsüklit. Nii esimeses kui ka teises õppetsüklis olid kasutusel samad kunstiaine meetodid: pildiline visualiseerimine, kehaline ja emotsionaalne visualiseerimine, kunstikümbluse loomine väljaspool klassiruumi ning kunstikümbluse loomine kahe õpetaja koostöös. Kunstiringis osales üheksa 7.-8. klassi õpilast. Pärast iga tundi täitsin õpetaja mõttepäevikut ja kogusin õpilaste tagasisidet tunni kohta. Kogutud andmeid analüüsisin suunatud sisuanalüüsi abil
Tulemused näitasid, et kõigil neljal katsetatud meetodil on hea potentsiaal eesti keele ja kunsti lõimitud õppes. Need meetodid võimaldavad õppida eesti keelt huvitavate, loominguliste ülesannete kaudu nii, et õpilase jaoks muutub keeleõppimise protsess lihtsaks ja lõbusaks toiminguks. Kõik katsetatud meetodid on paindlikud ja neid saab varieeruvas vormis kasutada nii kooli õppetundides kui ka huviringi vormis.

Tunni teema “Lähme välja!”. Kehaline ja emotsionaalne visualiseerimine, kunstikümbluse meetod (kunstikümbluse loomine väljaspool klassiruumi)
Tunni teema “Grupiillustratsioon”. Pildilise visualiseerimise meetod