Otsi lõpetajat:

Ilona Kroon

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiõpetaja
  • ma
  • II KOOLIASTME ÕPPEKÄIGU EEL- JA JÄRELTEGEVUSED MUUSEUMITUNNI “FANTASTILINE PERSPEKTIIV“ NÄITEL
  • Juhendaja(d): Edna Vahter, PhD

Magistritöö eesmärgiks oli luua muuseumitunni eel- ja järeltegevuste kogum, mis annab õpetajale ja õpilastele võimaluse muuta õppekäik kunstimuuseumisse tähenduslikumaks. 
Eel- ja järeltegevused on muuseumikülastuse eel- ja järel iseseisvalt koolis tehtavad õppetegevused.
Hetkeseisuga ei pakku Eesti muuseumid oma kodulehel tegevusi, millele oleks viidatud kui õppekäiku toetavatele tegevustele. Eestis varem tehtud muuseumiharidust käsitlevates teadustöödes on küll viidatud vajadusele pakkuda muuseumi õppekäike toetavaid tegevusi, kuid praktikas kasutatavate eel- ja järeltegevuste koostamiseni pole veel jõutud. Tulenevalt töö eesmärgist oli arendusuuringu peamiseks uurimisküsimuseks, kuidas kavandada II kooliastmele mõeldud muuseumitunni eel- ja järeltegevusi nii, et need muudaks õppimise õppijale tähenduslikumaks? 

Eel- ja järeltegevuste kavandamiseks rakendasin arendusuuringu metoodikat, mis võimaldas parimal viisil õppetegevuste kogumi väljatöötamist. Arendusuuringu viisin läbi kahes etapis, kus I arendusetapp oli teoreetilise ja didaktilise baasi loomine ning II etapp oli uurimuse rakendusliku osa läbiviimine. Arendusprotsessi rakenduslikus osas toimus kaks eel- ja järeltegevuste evalveerimise faasi, kus andmeid koguti ankeetküsimustiku ja intervjuu abil ning analüüsiti kvantitatiivse sisuanalüüsi meetodil. Arendusprotsessis osalesid kuus kunstiõpetajat, kellest üks kandis eel- ja järeltegevuste hindamisel ekspertõpetaja rolli. Lõpptulemuseks valmis eel- ja järeltegevuste kogum, mida saab tulevikus võtta eeskujuks muuseumi haridusprogrammide parendamise eesmärgil. Arendusuuringu läbiviimise olulisust ja vajalikkust tõendas asjaolu, et õpetajad tähtsustavad eel- ja järeltegevuste rakendamist koolis ning avaldasid arvamust, et oleksid huvitatud eel- ja järeltegevuste olemasolust muuseumi kodulehel.